Voorwaarden voor deelnemers

U kunt uw interesse tot deelname aan Kunstschouw kenbaar maken door voor 1 december voorafgaand aan het volgende Kunstschouwjaar het aanmeldingsformulier met bijbehorend afgedrukt fotomateriaal van uw werk in te sturen. Inschrijven voor Kunstschouw 2023 is niet meer mogelijk.

VOORWAARDEN
voor deelnemende kunstenaars aan Kunstschouw op de vrije locaties:

 1. Kosten
  De kosten voor deelname bedragen € 75,– Dit bedrag geeft de kunstenaar recht op vermelding in de full color Kunstschouw catalogus (oplage circa 6000).
  Op enkele locaties is een zeer geringe onkostenvergoeding gebruikelijk (bijvoorbeeld koffiegeld).
 2. Onkostenvergoeding groot ruimtelijk werk
  Voor groot ruimtelijk werk wordt – na aanvraag – een tegemoetkoming in de transportkosten verstrekt voor zover het budget van Kunstschouw dit toelaat. Inschrijfgeld wordt hierdoor ruimschoots gecompenseerd.
 3. Onkostenvergoeding Jonge Kunstenaars
  Jonge Kunstenaars zijn kunstenaars onder de 40 jaar die niet langer dan 5 jaar werkzaam zijn in de kunst. Kunstschouw stimuleert graag jonge kunstenaars met actuele kunst en zolang de financiële positie van Kunstschouw dit toelaat, worden beginnende jonge kunstenaars vrijgesteld van deelnamekosten en tevens van de kosten voor het afsluitende kunstmaal (punt 15). Ook ontvangen zij – zolang het budget dit toelaat – een kleine tegemoetkoming in de verblijfskosten van € 15 per doorgebrachte nacht. Om hiervoor in aanmerking te komen op het aanmeldingsformulier vermelden: JK
 4. Verkooppercentage
  Bij verkoop is 10% van de verkoopprijs verschuldigd aan de gastvrouw of -heer van de locatie. Galeries, ateliers en gastcuratoren spreken met hun kunstenaars eigen percentages af.
 5. Frequentie deelname
  Na het jaar van deelname mag een kunstenaar twee achtereenvolgende jaren niet meedoen aan Kunstschouw. Het derde jaar kan de kunstenaar weer inschrijven en natuurlijk met nieuw werk.
 6. Deelname vindt uitsluitend plaats als de kunstwerken zijn uitgevoerd in disciplines die door de kunstcommissie zijn geselecteerd; de geselecteerde kunstwerken worden gepresenteerd zonder aanverwante artikelen.  Daarbij wordt klein werk voor dito prijsjes aangemoedigd maar discipline, kwaliteit en stijl moeten een duidelijke relatie hebben met het geselecteerde werk (geen sieraden wanneer men daarop niet is geselecteerd, bijvoorbeeld).
 7. Kunstwerken die al op Schouwen-Duiveland  zijn getoond in hetzelfde jaar voorafgaand aan de betreffende Kunstschouw, mogen niet worden geëxposeerd.
 8. Locatie
  Een kunstcommissie locatie wordt de deelnemer toegewezen. Het is niet toegestaan om op twee locaties tegelijk te exposeren.
 9. Inrichten van de expositie gebeurt altijd in overleg met mede-exposanten, locatie houder en de contactpersoon en/of curator van Kunstschouw. De kunstcommissie geeft waar mogelijk advies en heeft bij onzekerheden het laatste en beslissende woord. Meestal, maar altijd afhankelijk van formaat en ruimte, kunnen circa 6 werken opgesteld/opgehangen worden op donderdag en vrijdag voorafgaand aan Kunstschouw, of eerder in overleg met de locatie houder.
  De bedoeling is om er samen met de andere exposanten en met respect voor elkaars werk, een mooie en evenwichtige tentoonstelling van te maken. Hierbij speelt het bekende motto Less is more een belangrijke rol.
  Deelnemers zorgen zoveel mogelijk zelf voor ophang materialen, sokkels, etc. De organisatie kan, waar nodig, in beperkte mate assisteren. Vroegtijdig wordt er een afspraak gemaakt om samen met mede-exposanten de toegewezen locatie te bekijken en te overleggen over de (on)mogelijkheden. In de praktijk blijkt voor veel problemen een oplossing te bestaan.
 10. Aanwezigheid van de kunstenaar
  Per locatie worden minimaal 3 deelnemende kunstenaars uitgenodigd. Voor een succesvolle deelname is aanwezigheid van de kunstenaar of een representant, verplicht. Meerdere kunstenaars op een locatie kunnen een gezamenlijk rooster samenstellen. Bij de selectiebrief wordt hiervoor een lijst met namen en telefoonnummers van mede-exposanten verzonden.
 11. Samenwerking en vertegenwoordiging.
  Een evenement als Kunstschouw verwacht van haar kunstenaars dat zij samen met de andere exposanten tot een plezierige samenwerking komen en – zeker in tijden dat andere werkzaamheden naast het kunstenaarschap nodig zijn – om voor elkaar waar te nemen en elkaars werk te vertegenwoordigen wanneer een kunstenaar er zelf niet is. Onderling overleg hierover is onmisbaar.
 12. Persoonlijk promotiemateriaal
  In verband met een goede samenwerking is promotiemateriaal op een presentatie tafel mogelijk,  maar het ophangen van grote individuele affiches of banners is niet toegestaan.
 13. Deelname aan Kunstschouw geschiedt geheel op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid.
 14. Aansprakelijkheid en verzekering: De Stichting Kunstschouw Westerschouwen is op generlei wijze aansprakelijk voor breuk, beschadiging, ontvreemding etc. van geëxposeerde werken. Indien gewenst kan de kunstenaar zelf zorg dragen voor een verzekering. Voor calamiteiten kunnen de werken vóór aanvang van Kunstschouw ter verzekering worden opgegeven bij de organisatie. Informatie over de voorwaarden hiervan worden verstrekt na de selectie.
 15. Kunstmaal
  Deelname aan het afsluitende kunstmaal is vrijwillig en vindt plaats op de zaterdagavond in het laatste weekend van Kunstschouw met het doel om in een prettige omgeving, samen met de andere Kunstschouw deelnemers, na te praten en plezier te beleven. Meer informatie wordt tijdig aan de deelnemers verstrekt.
 16. Publiciteit en media
  Kunstschouw draagt zorg en kosten voor een uitgebreide reclame en perscampagne, waaronder advertenties in bekende dag- en maandbladen.
  Niets van de Kunstschouw uitingen mag vrijelijk worden gebruikt, vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt  zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kunstschouw.
  De deelnemende kunstenaar machtigt automatisch de Stichting Kunstschouw Westerschouwen om beeldmateriaal van de geëxposeerde kunstwerken zonder enige vergoeding rechtenvrij te kunnen gebruiken voor promotiedoeleinden.

Voor de kerklocaties – die aantrekkelijk zijn en zeer goed bezocht worden – worden wel enige specifieke voorwaarden gehanteerd:
Door de Hervormde Gemeenten Burgh, -Renesse en -Noordwelle zijn aan de Stichting Kunstschouw Westerschouwen voorwaarden gesteld. Onderstaand enkele regels die in acht moeten worden genomen door de exposanten in deze kerken.
Mocht een van de kerken tijdens de expositieperiode voor eigen gebruik  (b.v. huwelijksinzegening of uitvaartdienst) noodzakelijk zijn, dan zal dit in nader overleg met de exploitanten worden geregeld, met dien verstande dat het gebouw zeer tijdelijk ter beschikking komt aan de kerk.

  1. De Hervormde Gemeenten Burgh-Haamstede, Renesse, en Noordwelle aanvaarden geen enkel risico voor de goederen van de exposanten in deze kerken aanwezig.
  2. Van de opbrengst van de verkopen moet 10% worden afgedragen aan de Kerkvoogdij.
  3. Voor het opstellen of ophangen van goederen mag alleen gebruik gemaakt worden van bestaande, aanwezige mogelijkheden. Schade veroorzaakt door het opstellen of ophangen van kunstwerken, wordt door de kerk op de exposant verhaald.
  4. Het aanleveren en ophalen van de kunstwerken vindt plaats in nader overleg met de contactpersoon van Kunstschouw.
  5. Openingstijden: op zondag beginnen de exposities in de kerken later en zijn de exposities geopend van 13.00 – 17.00 uur. Raadpleeg voor de avondopening de website of de Kunstschouw catalogus. Tijdens de openingsuren dient er altijd iemand van de exposanten aanwezig te zijn.
  6. De Kerkvoogdij zorgt voor het openen en sluiten van het gebouw. In gezamenlijk overleg kan dit ook anders geregeld worden.
  7. Graag rekening houden met de integriteit van de locatie, dus geen aanstootgevende beelden.
  8. Indien nodig kunnen deze punten aangevuld of gewijzigd worden.
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden