Algemene voorwaarden voor deelname

Algemene voorwaarden met betrekking tot door de Stichting Kunstschouw Westerschouwen jaarlijks, rond de derde week van juni, georganiseerde Kunstschouw.

ONDERAAN DEZE VOORWAARDEN VINDT U HET AANMELDFORMULIER. U KUNT HET FORMULIER DOWNLOADEN ALS U EERST AANVINKT DAT U AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN.

1. Algemeen
2. Aanmelden voor deelname
3. Kosten
4. Locatie
5. Inrichting van de expositie
6. Tijdens de expositie
7. Beëindiging van de expositie
8. Wijzigen en annuleren door de kunstenaar
9. Aansprakelijkheid en verzekering
10. Kunstmaal en Award
11. Publiciteit en media
12. Aanvullende voorwaarden kerken

1. Algemeen
a. De door de Stichting Kunstschouw Westerschouwen (SKW) georganiseerde tentoonstelling van hedendaagse kunst, genaamd De Kunstschouw, vindt plaats rond de derde week van de maand juni op heel gevarieerde locaties in de Westhoek van Schouwen en directe omgeving. De Kunstschouw kent zogeheten ‘vrije’ locaties, die door de SKW worden ingericht, en ‘gastlocaties’ waar de gastheer of gastvrouw zelfstandig en in overleg met de SKW de inrichting realiseert.

b. De Kunstschouw biedt, om niet, beeldende kunstenaars een laagdrempelig platform om kunstwerken aan een groot publiek te tonen, contacten met geïnteresseerden te leggen en het werk tijdens de Kunstschouw aan bezoekers te verkopen.

c. De organisatie van de Kunstschouw wordt verzorgd door het bestuur van de Stichting Kunstschouw Westerschouwen samen met haar Kunstcommissie en andere vrijwilligers.

d. De SKW zorgt voor het algemene management en beheer rondom de organisatie van de Kunstschouw, het contact met de diverse locaties, de basale indeling van de verschillende locaties, de correspondentie met de kunstenaars, beheert de media-uitingen en het drukwerk waaronder de catalogus ‘Kunstschouw Magazine’, flyers en affiches.

e. Kunstenaars die zich tijdens de Kunstschouw willen presenteren, accepteren de Algemene Voorwaarden volledig en onvoorwaardelijk. Daartoe ondertekenen zij deze voorwaarden bij inschrijving.

2. Aanmelden voor deelname
a. Kunstenaars melden zich voor deelname aan de Kunstschouw aan volgens de procedure zoals op de website staat aangegeven. De kunstenaars zenden representatieve afbeeldingen in van het werk, dat zij op de Kunstschouw willen tonen. Ook zenden zij een actueel curriculum vitae in.

b. Aanmeldingen voor deelname worden beoordeeld door de Kunstcommissie.

c. De beoordeling van de aanmeldingen vindt plaats aan de hand van de aangeleverde afbeeldingen van werk dat representatief is voor wat de kunstenaar tijdens de Kunstschouw wil tentoonstellen. Als nadere informatie voor het oordeel van de Kunstcommissie nodig is, kan de kunstenaar daarom gevraagd worden.

d. Na positieve beoordeling door de Kunstcommissie wordt de toelating tot de Kunstschouw per e-mail bevestigd aan de kunstenaars die zich voor deelname hebben aangemeld en wordt hen verzocht het inschrijfgeld prompt aan de SKW over te maken.

e. Na bevestiging per e-mail wordt aan de deelnemende kunstenaars het op het aanmeldingsformulier ingevulde e-mailadres ook gebruikt voor overige berichtgeving betreffende deelname aan de Kunstschouw.

f. De kunstenaars die niet als deelnemer worden toegelaten, krijgen daar eveneens per e-mail bericht over.

g. Frequentie deelname
Na het jaar van deelname mag een kunstenaar twee achtereenvolgende jaren niet meedoen aan Kunstschouw. Het derde jaar kan de kunstenaar weer inschrijven met nieuw werk.

h. Deelname vindt uitsluitend plaats met kunstwerken die zijn uitgevoerd in disciplines die door de kunstcommissie zijn geselecteerd; ook kwaliteit en stijl dienen een duidelijke relatie te hebben met het geselecteerde werk (geen sieraden wanneer men daarop niet is geselecteerd). Het getoonde werk, aangeleverd voor de catalogus ‘Kunstschouw Magazine’, dient geëxposeerd te worden. Als dit niet meer in het bezit is, wordt verzocht een vergelijkbaar kunstobject te tonen.

i. Kunstwerken die in hetzelfde kalenderjaar voorafgaand aan de Kunstschouw al getoond zijn op Schouwen-Duiveland, Goeree Overflakkee, Walcheren of Noord en Zuid-Beveland, mogen niet worden geëxposeerd.

3. Kosten
a. De kosten voor deelname bedragen € 75,00. Dit bedrag dient de kunstenaar na ontvangst van het bericht van zijn of haar toelating ter bevestiging van deelname over te maken op de ING-bankrekening
NL02 INGB 066.57.70.251 ten name van de stichting Kunstschouw Westerschouwen. Dit bedrag geeft de kunstenaar recht op vermelding in de catalogus ‘Kunstschouw Magazine’.

b. Voor groot ruimtelijk en 2D werk wordt – na aanvraag – een tegemoetkoming in de transportkosten verstrekt voor zover het budget van Kunstschouw dit toelaat.

c. Aan beginnende kunstenaars, jonger dan 35 jaar, kan vrijstelling worden verleend van deelnamekosten en van de kosten voor het Kunstmaal. Ook kan er een tegemoetkoming in verblijfskosten worden verstrekt. Om hiervoor in aanmerking te komen op het aanmeldingsformulier vermelden: JK.

d. Bij verkoop van werk tijdens de Kunstschouw is 10% van de verkoopprijs verschuldigd aan de locatiehouder. Gastlocaties zoals galeries en ateliers spreken met hun kunstenaars eigen percentages af. Gastcuratoren maken afspraken met kunstenaars en locatiehouders.

4. Locatie
Een plaats op een vrije locatie wordt de deelnemer door de Kunstcommissie toegewezen. Het is niet mogelijk een specifieke locatie en/of plaats te kiezen. Wel kan een voorkeur worden opgegeven, waarmee de Kunstcommissie zo goed mogelijk rekening zal houden. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Het is niet toegestaan om op twee locaties tegelijk te exposeren, tenzij op initiatief van de KS.

5. Inrichten van de expositie
a. Het inrichten van de expositie gebeurt altijd in overleg met de mede-exposanten, locatiehouder en de contactpersoon van de Kunstcommissie. Vroegtijdig wordt een locatiebezoek gepland waar in overleg met de kunstenaars afspraken gemaakt worden over o.a. inrichten, het aantal te presenteren werken en aanwezigheid. De Kunstcommissie geeft indien nodig advies en heeft bij onzekerheden het laatste en beslissende woord. In gezamenlijk overleg wordt er gestreefd naar een mooie en evenwichtige tentoonstelling.

b. De werken kunnen opgesteld/opgehangen worden op de donderdag en vrijdag voorafgaand aan Kunstschouw, of eerder in overleg met de locatiehouder.

c. Deelnemers zorgen zelf voor ophangmateriaal, verlichting, sokkels en de plaatsing etc. De Kunstcommissie en vrijwilligers kunnen in beperkte mate assisteren.

d. Er mag onder geen enkel beding geboord, geschroefd, geplakt enzovoort worden in de vaste of mobiele wanden van de expositieplek, tenzij de locatiehouder hier toestemming voor geeft.

e. Omwille van de rust in presentatie en een professionele uitstraling, is het niet toegestaan om 2D-werken op de vloer te plaatsen. Ook het boven- en onder elkaar exposeren van werken wordt sterk afgeraden. Het geniet de voorkeur om werken naast elkaar te exposeren. Dit omwille van de rust in presentatie en een professionele uitstraling.

6. Tijdens de expositie
a. Per locatie worden minimaal 3 deelnemende kunstenaars geplaatst. Voor een succesvolle deelname is aanwezigheid van de kunstenaars of een representant zeer gewenst.
De SKW verwacht van de deelnemende kunstenaars dat zij in persoon aanwezig zijn tijdens de Kunstschouw. Mocht een kunstenaar noodgedwongen afwezig zijn, dan wordt verwacht dat de andere exposanten in goed onderling overleg het werk van de afwezige vertegenwoordigen.

b. Persoonlijk promotiemateriaal op een presentatietafel is mogelijk, maar het ophangen van grote individuele affiches of banners is niet toegestaan.

c. Het is niet toegestaan de expositieplaats tijdens openingstijden van de Kunstschouw te ontmantelen.

7. Beëindiging van de expositie
Ontruiming dient op de laatste zondag na 17.00 uur te geschieden. In overleg met de locatiehouder kan een later tijdstip worden overeengekomen.

8. Wijzigen en annuleren van deelname door de kunstenaar
a. Annulering van deelname moet schriftelijk per e-mail of per gewone post gebeuren. Annulering wordt in de regel binnen vijf werkdagen door de SKW bevestigd.

b. Bij annulering binnen 14 kalenderdagen na aanmelding (wettelijke bedenktijd), zijn geen kosten verschuldigd en wordt het al betaalde inschrijfgeld terugbetaald.

c. Bij annulering tot twee maanden voor de Kunstschouw is twee derde van het inschrijfgeld (50 euro) verschuldigd en wordt slechts een derde van het inschrijfgeld (25 euro) terugbetaald.

d. Bij annulering korter dan twee maanden voor de Kunstschouw is, ongeacht de reden, het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

e. Wanneer een toegelaten kunstenaar zonder zich af te melden niet exposeert op een of meerdere dagen van de Kunstschouw blijft, ongeacht de reden, het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

9. Aansprakelijkheid en verzekering
a. Deelname aan de Kunstschouw geschiedt geheel op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid.

b. De SKW is op generlei wijze aansprakelijk voor breuk, beschadiging, ontvreemding enz. van de geëxposeerde werken.

c. De kunstenaars wordt geacht een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die geldend is tijdens en in verband met deelname aan de Kunstschouw.

10. Kunstmaal en Award
Op de zaterdagavond in het laatste weekend van de Kunstschouw wordt voor alle deelnemers het feestelijke Kunstmaal georganiseerd waarvoor men zich geheel vrijwillig kan inschrijven.
Tijdens de Kunstschouw zal een jury het werk van jonge kunstenaars beoordelen voor de Kunstschouw Award, welke wordt uitgereikt tijdens het Kunstmaal.
Meer informatie over locatie en kosten wordt tijdig aan de deelnemers verstrekt.

11. Publiciteit en media
De SKW draagt jaarlijks zorg voor publicatie van de catalogus ‘Kunstschouw Magazine’, waarin o.a. informatie over kunstenaars en locaties wordt vermeld. De deelnemer ontvangt 5 exemplaren. Daarnaast zorgt de SKW voor een uitgebreide media- campagne, waaronder advertenties in dag- en maandbladen. Op de website van de Kunstschouw staan de deelnemende kunstenaars en locaties vermeld.
Niets uit de catalogus ‘Kunstschouw Magazine’ of de website van de SKW mag vrijelijk worden gebruikt, vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de SKW.
De deelnemende kunstenaar machtigt door ondertekening van deze algemene voorwaarden automatisch de Stichting Kunstschouw Westerschouwen om beeldmateriaal van de geëxposeerde kunstwerken vrijelijk en zonder geldelijke vergoeding te gebruiken voor promotiedoeleinden.

12. Aanvullende voorwaarden voor kerken
a. Mocht een kerkruimte tijdens de expositieperiode voor eigen gebruik noodzakelijk zijn, dan zal dit in nader overleg met de exploitanten worden geregeld.

b. De Hervormde Gemeenten Burgh-Haamstede, Renesse, en Noordwelle aanvaarden geen enkel risico voor de werken en andere goederen van de exposanten die in deze kerken tijdens de Kunstschouw aanwezig zijn.

c. Het aanleveren en ophalen van de kunstwerken vindt plaats in nader overleg met de contactpersoon van de Kunstschouw.

d. Openingstijden: op zondag zijn de exposities veelal geopend van 13.00 – 17.00 uur (in tegenstelling tot andere dagen). Raadpleeg voor de openingstijden en avondopening de website of de catalogus ‘Kunstschouw Magazine’. Tijdens de openingsuren dient er altijd iemand van de exposanten aanwezig te zijn.

e. De Kerkvoogdij zorgt voor het openen en sluiten van het gebouw. In gezamenlijk overleg kan dit ook anders geregeld worden.

f. De kunstenaars dienen rekening te houden met de integriteit van de locatie, dus geen aanstootgevende beelden.

Indien nodig kunnen deze punten aangevuld of gewijzigd worden.